Általános Szerződési Feltételek

Megállapodás

Jelen licencszerződés (továbbiakban Szerződés) jogszerű megállapodás Ön (mint magánszemély vagy gazdálkodó szervezet), mint a rendelkezésre bocsátott szoftvertermék(ek) használatba vevője / a továbbiakban: Használatba vevő/ és a BOSÁN 95 Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Adószám: 12010570-2-41), mint Használatba adó / a továbbiakban: Használatba adó / között.

A Használatba vevő kijelenti, hogy a szoftver telepítésével, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával kötelező érvénnyel vállalja a jelen Szerződés feltételeit a mellékelt szoftvertermék(ek)re. Ez(ek) tartalmazhatják a kapcsolódó szoftverelemeket, adathordozókat, nyomtatott anyagokat vagy elektronikus dokumentációt (a továbbiakban: szoftver megjelöléssel található).

A szoftver a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Használatba vevő a szoftver megvásárlásával a használati jogot szerzi meg, nem a szellemi termék tulajdonjogát. A szoftver, illetve valamennyi másolatára vonatkozó összes jogcím, – beleértve, de erre nem korlátozva a szerzői jogokat – a Használatba adó tulajdona. Az összes, jelen szerződésben kifejezetten nem átengedett jogot a Használatba adó fenntartja.

A kezelés módja

1. Ezen szerződés értelmében a Használatba vevő másra át nem ruházható, nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítheti és használhatja. Szükség esetén biztonsági másolatokat készíthet a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági vagy archiválási célból, ebben az esetben a másolaton is fel kell tüntetni a szerzői jogra vonatkozó információkat. A szoftvert a Használatba adó külön írásos engedélye nélkül a Használatba vevő nem adhatja semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.

2. A szoftver használatát biztosító termékszám egyedi, mely egyben azonosítja a szoftver felhasználóját és a használni kívánt szoftvert. A termékszám a szoftver részének tekintendő és semmilyen jogcímen sem adható tovább harmadik félnek.

3. Tilos a szoftver által használt adatállományokat a szoftver megkerülésével, külső eszközökkel módosítani, felépítésüket elemezni, kivéve, ha a Használatba adó erre külön engedélyt ad.

Érvényesség

A licenc-szerződés a számla keltétől a megszüntetésig érvényes. Használatba vevő megszüntetheti a szerződést oly módon, hogy a szoftvert és annak bármely formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Használatba adó a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Használatba vevő a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Használatba vevő köteles a szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, a használati joga megszűnik.

Szavatosság és jótállás

A BOSÁN 95 Kft. igazolást ad a szoftver jogtisztaságára vonatkozóan.

A Használatba adó garantálja a szoftvert tartalmazó adathordozó anyag- és gyártási hiba-mentességét, rendeltetésszerű használat esetén a szoftver átvételtől számított 90 napig jótállást vállal.

A programokra vonatkozó jótállás érvényesítése a BOSÁN 95 Kft. telephelyén (1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) történik.

Felelősség korlátozása

A Használatba adó nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. A Használatba adó felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Használatba vevő által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.

Vegyes rendelkezések

Ezen Szerződés érvényessége és teljesítése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek jogvitájuk eldöntésére a Használatba adó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amennyiben vitájukat békés úton nem tudják rendezni.